Стручни актив за развојно планирање

     Стручни тим за самовредновање

     Стручни актив за развој школског програма

     Тим за спречавање насиља, злостављања и занемаривања

     Тим за инклузивно образовање

     Тим за екологију

     Одбор дечјег савеза

     Тим за професионалну оријентацију

     Тим за стручно усавршавање

     Тим за маркетинг

     Педагошки колегијум

     Тим за реаговање у кризним ситуацијама

     Тим за социјалну и здравствену заштиту

     Тим за спортске активности

     Тим за уређење школе

     Тим за пројекте

     Тим за талентоване ученике