Статут 2018.

     Правилник о систематизацији 2018.

     Правилник о оцењивању

     Правила понашања у установи

     Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у школи

     Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи

     Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

     Правилник о испитима у основној школи

     Правилник о похваљивању и награђивању ученика

     Измене и допуне Статута

     Кућни ред школе

     Кућни ред вртића

     Развојни план школе - погледајте презентацију!